Czas czytania:5 Minut, 30 Sekund

Po nagłej utracie pracy możemy być na tyle oszołomieni lub wręcz zdruzgotani, że trudno nam od razu wziąć się do szukania nowego stanowiska. Możemy mieć z tym problem także z powodu złej sytuacji na rynku pracy. Sprawdźmy, czy zasiłek dla bezrobotnych pozwoli nam wtedy poradzić sobie z sytuacją. 

Ile w 2022 roku wynosił zasiłek netto i brutto?

Zasiłek dla bezrobotnych został wprowadzony przez Jacka Kuronia na początku lat 90, dlatego potocznie nazywa się go „kuroniówką”. Na jaką kwotę tego świadczenia możemy liczyć w przypadku utraty pracy?

Wysokość zasiłku w 2022 roku zależna jest przede wszystkim od stażu pracy i przedstawia się następująco:

 • 100%, czyli 1240,80 złotych brutto (1058,13 na rękę) należy się osobom ze stażem pracy od 5 do 20 lat. Po trzech miesiącach kwota spada do 974,40 złotych brutto (840,70 złotych netto);
 • 80% zasiłku, a więc 992,64 złote brutto (855,36 złotych netto), a następnie 779,52 złote brutto (681,44 złote netto) przypada pracownikom ze stażem pracy poniżej 5 lat;
 • 120% zasiłku naliczane jest osobom z ponad 20-letnim stażem pracy. Otrzymują oni najpierw 1488,96 złotych brutto (1260,99 złotych netto), a po trzech miesiącach 1169,28 złotych brutto (1000,06 złotych na rękę).

Warto przypomnieć, że od 1 września 2020 roku bezrobotni, którzy stracili pracę bezpośrednio lub pośrednio przez pandemię koronawirusa, otrzymają dodatek solidarnościowy w kwocie 1400 złotych. Na czas wypłaty tych pieniędzy kuroniówka zostaje zawieszona. 

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2023 roku?

Podane powyżej stawki ulegają nieznacznemu podwyższeniu w okresie 01.06.2022 – 31.05.2023 roku:

 • 100% – 1304,10 zł brutto, po trzech miesiącach spada do kwoty 1024,10 zł brutto,
 • 80% – 1043,28 zł brutto, po trzech miesiącach spada do kwoty 819,28 zł brutto,
 • 120% – 1564,91 zł brutto, po trzech miesiącach spada do kwoty 1228,91 zł brutto.

Kiedy można spodziewać się podwyżki?

Kwoty przyznawanych zasiłków z każdym rokiem ulegają waloryzacji. Następuje ona w pierwszej połowie roku, co skutkuje podwyżkami od dnia 1. czerwca.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, musimy wykonać pewne czynności. Po pierwsze, powinniśmy zarejestrować się jako bezrobotni w naszym urzędzie pracy. Po drugie, sprawdzane jest, czy przez 12 z 18 ostatnich miesięcy otrzymywaliśmy co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (bez względu na wymiar naszego etatu). W 2022 roku wynosi ono 3010 złotych brutto.

Kto mieści się w tym szerokim pojęciu? Są to osoby, które:

 • wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • świadczyły usługi na podstawie umowy agencyjnej bądź umowy-zlecenia,
 • opłacały składki na ubezpieczenie społeczne, prowadząc własną działalność pozarolniczą lub współpracując z innymi podmiotami,
 • pracowały w trakcie tymczasowego aresztowania lub pobytu w więzieniu,
 • pracowały dla rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych itp.,
 • wykonywały pracę za granicą i wróciły jako repatrianci,
 • same opłacały Fundusz Pracy w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia.

Do okresu 365 dni wlicza się także zasadnicza służba wojskowa, urlop wychowawczy, okres pobierania renty oraz wiele innych sytuacji, które trudno byłoby streścić w tym artykule. 

Przeczytaj też: CV studenta bez doświadczenia – przykład | Wypalenie zawodowe: objawy, przyczyny, jak zapobiegać?

Komu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany w każdym z wymienionych wypadków i wypłacany jest przez okres 6 lub 12 miesięcy (wymiar zależy od stopy bezrobocia w danym regionie). Po trzech miesiącach kwota świadczenia zmniejsza się, co podkreśliliśmy powyżej. Czy można jednak utracić prawo do kuroniówki?

Okazuje się, że tak. Ma to miejsce w takich sytuacjach, jak:

 • nieuzasadniona odmowa przyjęcia propozycji zatrudnienia, stażu, szkolenia czy przygotowania zawodowego, a także wykonywania robót publicznych i poddania się badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do pracy;
 • utrata statusu bezrobotnego.

Niestety, zdarzają się też sytuacje, kiedy prawo do zasiłku dla bezrobotnych zostanie nam odmówione już na początku naszych starań. Może to wynikać z kilku przyczyn. Na przykład nie należy nam się to świadczenie, jeśli zostaliśmy zwolnieni z pracy lub nasza umowa wygasła. Gdybyśmy sami zrezygnowali z pracy, na kuroniówkę musimy poczekać 3 miesiące. Natomiast po zwolnieniu dyscyplinarnym na wsparcie możemy liczyć w niektórych sytuacjach dopiero po 6 miesiącach. 

Warto się jednak upewnić, czy w naszym przypadku nie mają miejsca wyjątki od tych zasad, do których zaliczają się takie okoliczności:

 • zatrudniająca nas firma ogłosiła upadłość lub zmniejszyła zatrudnienie,
 • zakończyliśmy swoją umowę o pracę z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania,
 • pracodawca dopuścił się poważnych naruszeń swoich podstawowych obowiązków.

Znając swoje prawa, możemy skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych i czas ten wykorzystać na regenerację i poszukiwanie dla siebie nowego, wymarzonego miejsca pracy.

kontrola zwolnienia lekarskiego Next post Kontrola zwolnienia lekarskiego – czy i kto może ją przeprowadzić?