Czas czytania:5 Minut, 21 Sekund

Nie wszystkie decyzje w naszym życiu są łatwe do podjęcia, a części z nich szybko zaczynamy żałować. Może być tak również na gruncie zawodowym – w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę. Czy można je cofnąć? A jeśli tak, to kiedy? Spróbujmy się tego dowiedzieć!

Wypowiedzenie umowy o pracę: co to?

Wypowiedzenie umowy o pracę to nic innego jak dokument, po złożeniu którego spodziewamy się zakończenia współpracy między zatrudnionym a pracodawcą. Decyzję taką może podjąć każda ze stron umowy.

A kiedy taka umowa zostaje zakończona? Wiele zależy od tego, na jaki czas została ona zawiązana oraz czy stanowiła o stałej współpracy, czy tylko o okresie próbnym.

Dodajmy, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Takie rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika.

Jak wygląda zatem wypowiedzenie umowy na czas określony lub nieokreślony? Jeśli pracownik pracuje w danej firmie krócej niż 6 miesięcy, ten okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie. Kiedy jednak jego staż jest dłuższy niż pół roku, po złożeniu wypowiedzenia jest on zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków przez miesiąc. Natomiast pracownicy z przynajmniej trzyletnim stażem powinni pracować jeszcze dwa miesiące od złożenia wniosku.

Wypowiedzenia umowy o pracę na okresie próbnym

Zajmijmy się teraz próbnym okresem i zasadami prawa pracy, które go dotyczą. Otóż w trakcie okresu próbnego czas wypowiedzenia trwa:

  • 3 dni robocze, jeśli umowa została podpisana na dwa tygodnie lub mniej,
  • 7 dni, gdy zatrudniono pracownika na okres od dwóch tygodni do trzech miesięcy,
  • 14 dni, w przypadku okresu próbnego trwającego powyżej trzech miesięcy.

Podstawa prawna anulowania wypowiedzenia umowy o pracę

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141) określa wszystkie warunki wypowiedzenia umowy o pracę. Niestety, nie ma tam żadnych informacji o wycofaniu wypowiedzenia umowy. Czy obowiązują nas więc jakieś zasady?

Jeśli kodeks pracy nie reguluje zasad działania w pewnych sytuacjach, konieczne jest dostosowanie się do odwołań zawartych w jego przepisach. Idąc tym tropem, możemy natknąć się na ustawę dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93). Jeśli zapisy nie kolidują ze sobą, można je zastosować w sprawach regulowanych przez kodeks pracy. Ponieważ złożenie i wycofanie wypowiedzenia jest oświadczeniem woli pracodawcy bądź pracownika, stosowne będzie tu zastosowanie zapisów zawartych w art. 61 Kodeksu cywilnego.

Dosłowny zapis interesującego nas przepisu brzmi: „w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy”.

Co wynika z tego zapisu? Zgodnie z nim, oświadczenie woli uważa się za złożone dopiero po otrzymaniu informacji przez adresata oraz jego zapoznanie się z treścią wypowiedzenia umowy. Natomiast cofnięcie wypowiedzenia okaże się skuteczne, gdy dotrze przed lub jednocześnie z pierwotnym oświadczeniem woli.

Czy można cofnąć wypowiedzenie?

Jednostronne cofnięcie wypowiedzenia jest możliwe, jeśli dojdzie do adresata przed lub równocześnie z pismem o wypowiedzeniu. W przeciwnym razie konieczne jest uzyskanie zgody pracodawcy lub pracownika.

Jeśli wypowiedzenie postanowiliśmy wysłać pocztą, nie liczy się data stempla pocztowego, ale data otrzymania pisma przez adresata.

wycofanie wypowiedzenia umowy

Obie strony mogą uznać, że ich decyzja została podjęta zbyt pochopnie i zastanawiać się nad wycofaniem swojego oświadczenia. Co wtedy? Jeśli wypowiedzenie zostało już wysłane, ale nie dotarło jeszcze do adresata, można je odwołać drugim oświadczeniem woli. Musi ono jednak dotrzeć przed pismem wypowiadającym umowę lub równocześnie z nim.

W takim wypadku nie jest konieczne podanie uzasadnienia, zwłaszcza jeśli oświadczenie to było jednostronne. Natomiast w sytuacji, gdy zmienimy zdanie później, do wycofania potrzebna jest zgoda drugiej strony. Wtedy też podanie argumentów będzie istotne nie tylko ze względów grzecznościowych, ale też w celu przekonania pracownika bądź pracodawcy do uwzględnienia wniosku.

Podobne zasady obowiązują również wtedy, gdy wypowiedzenie zostaje złożone pracownikom, których stosunek pracy podlega szczególnej ochronie – np. ze względu na wiek przedemerytalny lub ciążę.

wycofanie wypowiedzenia powody

Należy tutaj dodać, że w celu wycofania wypowiedzenia umowy o pracę. Ważne będzie złożenie przez pracownika pisemnej zgody. Powinien on też potwierdzić chęć dalszej współpracy.

Wycofanie wypowiedzenia przez pracownika

Czy można wycofać wypowiedzenie, jeśli to pracownik postanowił się zwolnić? Tak i proces ten wygląda tutaj dość podobnie. Pracownik ma prawo cofnąć swoją decyzję, zanim pracodawca otrzyma jego wypowiedzenie lub w samej chwili doręczenia.

Natomiast, jeśli osoba zatrudniona złożyła stosowne oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy i przebywa na okresie wypowiedzenia, niezbędna będzie zgoda pracodawcy, który musi potwierdzić chęć dalszej współpracy.

czy można cofnąć wypowiedzenie

Warto przy tym pamiętać, że pracodawca nie jest zobowiązany do udzielenia zgody, a jego decyzja będzie zależała wyłącznie od dobrej woli.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron: czy można je cofnąć?

Co ważne, anulowanie wypowiedzenia umowy o pracę przysługuje każdemu, kto zdecydował się na złożenie pisemnego oświadczenia woli o przerwaniu współpracy, a więc i pracodawcy i pracownikowi.

Gdy adresat zapoznał się z treścią wypowiedzenia (w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron musiał już to zrobić), można wycofać się z podjętej decyzji pod jednym warunkiem: druga strona powinna zaakceptować nowe oświadczenie.

cofnięcie wypowiedzenia

Jeśli tego nie zrobi, anulowanie wypowiedzenia staje się niemożliwe.

Cofnięcie wypowiedzenia umowy: jak napisać?

Przejdźmy teraz do jednej z najważniejszych kwestii: jak napisać oświadczenie woli o anulowaniu wypowiedzenia?

Taka prośba musi zawierać podstawowe informacje, takie jak dane identyfikacyjne obu stron umowy, datę i miejscowość. Adresata należy również poinformować o zmianach okoliczności, które będą uzasadnieniem w dalszej części pisma. Na końcu powinna znaleźć się prośba o wycofanie wypowiedzenia. Dokument musi być łatwy do zrozumienia dla odbiorcy oraz potwierdzony podpisem wnioskodawcy.

wycofanie wypowiedzenia

Co ciekawe, oświadczenie woli o cofnięciu wypowiedzenia za porozumieniem stron, może mieć formę pisemną, ustną, faksu, wiadomości e-mail lub skanu dokumentu. Dla bezpieczeństwa powinniśmy jednak zadbać o potwierdzenie doręczenia tego dokumentu i jego akceptacji.

Wycofanie wypowiedzenia: wzór

Adresatem oświadczenia woli pracodawcy o cofnięciu wypowiedzenia umowy o pracę jest pracownik, my jednak w tym artykule zajmiemy się jedynie oświadczeniem woli pracownika. Powinno ono zostać dostarczone przed terminem upływu okresu wypowiedzenia.

czy można wycofać wypowiedzenie

Oświadczenie powinno spełniać wymogi formalne właściwe dla każdego pisma. Stąd też może ono wyglądać następująco:

22 maja 2023 r , Warszawa

Jan Kowalski

ul. Wirażowa 123

02-158 Warszawa

jan.kowalski@gmail.com

Biuro Nieruchomości

Adam Malarski

Radosna 350

02-956 Warszawa

biuro.nieruchomosci.malaski@wp.pl

Oświadczenie o wycofaniu wypowiedzenia umowy o pracę

Ja, niżej podpisany Jan Kowalski wnioskuję o anulowanie mojego wypowiedzenia umowy o pracę z powodu komplikacji rodzinnych. Wbrew moim oczekiwaniom nie mogę przenieść się do innego miasta, zmieniając tym samym zatrudnienie, ponieważ muszę zająć się podupadającymi na zdrowiu rodzicami. Uprzejmie proszę o przychylenie się do mojej prośby i wycofanie wypowiedzenia, które złożyłem w kwietniu bieżącego roku.

Z wyrazami szacunku

Jan Kowalski

Średnia ocena

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

darowizna Previous post Darowizna – podatek, zasady, przepisy
cesja wierzytelności Next post Cesja wierzytelności – co i jak?