Czas czytania:3 Minut, 0 Sekund

List intencyjny to dokument sporządzany przez strony, którym zależy na pewnej formie współpracy. Dowiedz się, kiedy dokładnie się go stosuje, jakie konsekwencje prawne czy finansowe niesie podpisanie listu intencyjnego i co powinien zawierać wzór tego dokumentu.

List intencyjny — co to za dokument i kiedy się go stosuje? 

List intencyjny to pisemny dokument sporządzany przez osoby, firmy itp., które zamierzają wejść ze sobą w stosunek gospodarczy, czyli np. zawrzeć jakieś zobowiązanie biznesowe, relację pracodawca-pracownik, usługodawca-klient itp. List intencyjny może być np. pisemną deklaracją tego, że jedna z osób ma zamiar wpłacić na konto bankowe drugiej osoby określoną sumę, a w zamian za to druga z osób wykona dla niej jakąś usługę. 

Obie strony mogą w liście intencyjnym zobowiązać się np. do tego, że nie będą chciały ponownie negocjować już raz ustalonych warunków ich współpracy. List intencyjny mogą podpisać dwie osoby albo więcej. To dokument, który mogą również sporządzić zarówno osoby prawne, jak i fizyczne. List intencyjny służy najczęściej do spisania przyjętych postanowień, planów, zobowiązań i określenia ram przyszłych umów czy działań, jakie chcą podjąć zawierające go strony. 

List intencyjny — konsekwencje podpisania dokumentu 

Tak naprawdę podpisanie listu intencyjnego nie niesie ze sobą żadnych prawnych konsekwencji dla żadnej z jego stron. List intencyjny nie jest sposobem na zawarcie wiążącej umowy (takim sposobem może być np. złożenie oferty czy umowa przedwstępna). To dokument, który raczej stanowi wstęp do prowadzenia dalszych poważniejszych i już wiążących negocjacji. To przestępna deklaracja bazująca bardziej na zasadzie zaangażowania i wzajemnego szacunku. 

Pomaga np. uporządkować i określić pierwsze ustalenia, które będą bazą do dalszych działań. W liście intencyjnym warto zawrzeć zapis mówiący, że każda ze stron może w dowolnej chwili wypowiedzieć ten dokument bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych. Choć nawet i bez takiego paragrafu żadna ze stron nie ma możliwości dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, jeśli druga strona nie wywiąże się z postanowień zawartych w liście intencyjnym. 

Dokument ten nie jest regulowany żadnym aktem prawnym, a tym samym jego treść nie pociąga do żadnej odpowiedzialności. Jednak podpisanie listu intencyjnego to niejako pisemne potwierdzenie, że obie strony działają w dobrej wierze i w myśl wzajemnego zaufania, a także zależy im, aby doszło do owocnej współpracy. 

Przeczytaj też: Darowizna – podatek, zasady, przepisy.

List intencyjny — wzór przykładowego listu intencyjnego

Nie istnieje jeden powszechny i stały wzór listu intencyjnego, którego nie można w żaden sposób zmienić. Pismo to sporządza się raczej po prostu w taki sposób, aby jego treść zadowalała obie strony. List intencyjny może również przyjąć formę np. dokumentu elektronicznego. 

Niemniej dokument ten powinien rozpoczynać się od stosownego nagłówka, mieć określoną datę sporządzenia oraz miejsce. W dalszej części obie strony powinny podać swoje dane. Dalej następuje sedno listu intencyjnego, czyli opisanie tego, po co jest on zawierany. Mogą to być np. wypunktowane plany obu stron i warunki dalszej współpracy. 

Zanim na końcu listu pojawią się podpisy wszystkich osób, które go zawierają, warto jeszcze dodać punkty dotyczące możliwości wypowiedzenia listu intencyjnego bez ponoszenia żadnych konsekwencji oraz wymogu dokonywania jakichkolwiek zmian w postanowieniach listu wyłącznie drogą pisemną. 

Oto przykładowy wzór listu intencyjnego:

LIST INTENCYJNY

Data i miejsce zawarcia dokumentu

Niniejszy list intencyjny zawierają: (imiona i nazwiska obu stron lub osób, które je reprezentują, nazwy i adresy firm itp.)

Współpraca stron będzie obejmowała: 

  • Np.: Strony zobowiązują się do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze.

Ponadto strony uzgadniają, że wszelkie zmiany niniejszego listu intencyjnego wymagają pisemnej formy.

Postanowienia niniejszego listu intencyjnego nie nakładają na żadną ze stron żadnych zobowiązań, m.in. finansowych. 

Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszy list intencyjny w formie pisemnej. Nie spowoduje to żadnych konsekwencji prawnych. 

Podpisy obu stron listu

Średnia ocena

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa ustna Previous post Umowa ustna — co trzeba wiedzieć?
kontrola pip Next post Jak przebiega kontrola PIP?