Czas czytania:2 Minut, 51 Sekund

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) ma na celu sprawdzenie i monitorowanie przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców. Co może ona obejmować i jak przebiega? Odpowiedzmy sobie na te pytania!

Co obejmuje kontrola PIP?

Kontrola PIP może obejmować wiele aspektów. Wymieńmy sobie niektóre z nich:

 • Warunki pracy: PIP sprawdza, czy pracodawca zapewnia odpowiednie warunki pracy, w tym bezpieczne i higieniczne środowisko pracy, dostęp do środków ochrony osobistej, toalet, oświetlenie, wentylację oraz odpowiednie wyposażenie stanowisk pracy;
 • Czas pracy: sprawdzane są limity czasu pracy, przerwy, czas pracy nadliczbowej oraz dni wolne od pracy;
 • Umowy i wynagrodzenie: PIP kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących zawierania umów o pracę, wypłacania wynagrodzeń, płacy minimalnej, urlopów płatnych i innych praw związanych z wynagrodzeniem i warunkami zatrudnienia;
 • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia: sprawdzana jest dostępność sprzętu ochronnego, przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i eliminowanie zagrożeń dla zdrowia pracowników;
 • Dokumentacja i ewidencja: kontrola PIP może również sprawdzać, czy pracodawca prowadzi odpowiednią dokumentację dotyczącą zatrudnienia, tj. umowy o pracę, ewidencję czasu pracy, listy płac, świadectwa pracy itp.

W przypadku stwierdzenia naruszeń lub nieprawidłowości inspektorzy mają uprawnienia do nakładania sankcji na pracodawców, takich jak kary finansowe, zobowiązanie do dostosowania warunków pracy do przepisów prawa czy też wszczęcie postępowania karnego w przypadku poważnych naruszeń. 

Jak wygląda kontrola PIP?

Kontrola PIP może mieć różne formy i procedury, ale najczęściej wygląda ona następująco:

 1. Powiadomienie o kontroli. Pracodawca może otrzymać pisemne powiadomienie, które informuje o planowanej wizycie inspektora. Powiadomienie może zawierać informacje dotyczące daty, godziny i celu kontroli.
 2. Przybycie inspektora. W wyznaczonym terminie inspektor PIP przybywa do miejsca pracy. Powinien się przedstawić, pokazać swoje uprawnienia i wyjaśnić cel kontroli. 
 3. Rozmowa z pracodawcą. Inspektor zaczyna kontrolę od przeprowadzenia rozmowy z pracodawcą lub osobą odpowiedzialną za sprawy związane z zatrudnieniem. Może on zadawać pytania dotyczące warunków pracy, umów o pracę, czasu pracy, wynagrodzeń, bezpieczeństwa i innych aspektów związanych z prawem pracy. 
 4. Sprawdzanie dokumentów. Przedstawiciel PIP-u może sprawdzić dokumentację związaną z zatrudnieniem lub zażądać dostępu do innych dokumentów i rejestrów związanych z pracą.
 5. Przeprowadzenie inspekcji w miejscu pracy. Inspektor może przeprowadzić fizyczną inspekcję miejsca pracy.
 6. Rozmowy z pracownikami. Dopuszczalne są również rozmowy z pracownikami w celu sprawdzenia, czy są świadomi swoich praw i czy przestrzegane są przepisy prawa pracy. Mogą oni wtedy zgłosić swoje uwagi i skargi.
 7. Wnioski i zalecenia. Po zakończeniu kontroli inspektor PIP przedstawia swoje wnioski i zalecenia pracodawcy. Ten zaś ma obowiązek na nie odpowiedzieć. 

Nie przegap: Cesja wierzytelności – co musisz wiedzieć?

Kontrola PIP z donosu

Czasami zdarza się kontrola PIP na podstawie donosu zgłoszonego przez osobę trzecią. 

W takiej sytuacji PIP analizuje najpierw zgłoszenie i ocenia jego wiarygodność. Następnie inspektorzy mogą zebrać dodatkowe informacje lub dowody jeszcze przed planowaną wizytą. Sam pracodawca nie musi być nią zaskoczony – zdarza się, że dostaje powiadomienie o planowanej wizycie. 

Procedury kontroli na podstawie donosu mogą być podobne do standardowej kontroli lub różnić się zbieraniem dodatkowych dowodów czy rozmowami z pracownikami. 

Kontrola PIP bez zapowiedzi

Inną formą kontroli PIP jest wizyta bez wcześniejszej zapowiedzi. Ma ona na celu sprawdzenie, czy pracodawca rzeczywiście przestrzega przepisów prawa pracy na co dzień, bez możliwości przygotowania się do kontroli. Celem takiej inspekcji jest skuteczne egzekwowanie przepisów i zwiększenie świadomości pracodawców na temat ich obowiązków. 

Kontrola PIP: ile lat wstecz?

W przypadku przepisów dotyczących ogólnego prawa pracy kontrola PIP obejmuje zazwyczaj ostatnie 3 lata wstecz. Natomiast jeśli chodzi o przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorzy są uprawnieni do sprawdzania przestrzegania przepisów w ciągu ostatnich 5 lat lub nawet dłużej.

Średnia ocena

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

list intencyjny Previous post List intencyjny — co to jest? Jak napisać?
ekwiwalent za urlop Next post Ekwiwalent za urlop – co i jak?